Dėl trenerių veiklos leidimų

Po viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos dėl trenerių veiklos leidimų nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., Nacionalinė sporto agentūra (NSA) gavo daug užklausimų, todėl NSA parengė ir federacijoms išplatino informaciją, su kuria ir kviečiame susipažinti mūsų specialistus.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, yra laikomi įgijusiais fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto (toliau – fizinio aktyvumo ar sporto specialistas) arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus (toliau – instruktorius) statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo ir turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

Norint dirbti treneriu po 2024 m. rugsėjo 1 d., reikėtų atitikti dabartinės redakcijos Sporto įstatymo 11 str. 2 d. nustatytus reikalavimus (būti įgijus sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijus reikiamą kvalifikaciją; taip pat turint aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigus mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas).

Jeigu bus priimti Sporto įstatymo pakeitimai, liečiantys trenerių darbą, informacija apie tai bus paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėse su papildomais paaiškinimais.

SPORTO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTE – DAUGIAU GALIMYBIŲ ĮGYTI SPORTO TRENERIO IR INSTRUKTORIAUS KVALIFIKACIJĄ

ŠMSM pranešimas spaudai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei pateikė Sporto įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma išplėsti galimybes įgyti teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto treneriu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi.

„Siūlydami keisti dabar galiojantį Sporto įstatymą siekiame padėti pagrindus sistemingam Lietuvos sporto specialistų rengimui remiantis Europos trenerių rengimo modeliu ir išplėsti galimybes įgyti sporto kvalifikaciją. Siūlome sporto ir sveikatingumo darbo rinkoje paklausiausius darbuotojus – fizinio aktyvumo instruktorius, – rengti pagal profesines programas, kad instruktoriumi ketinantis dirbti asmuo galėtų įgyti nemokamą formaliąją kvalifikaciją. Turint formaliąją profesinę kvalifikaciją atsiveria platesnės karjeros galimybės, lengviau gauti kvalifikacijos pripažinimą užsienyje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Dabar galiojančiame Sporto įstatyme numatyta, kad teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas turi asmuo, įgijęs sporto studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą, taip pat asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.

Sporto instruktoriais gali dirbti asmenys, atitinkantys jau išvardintus reikalavimus, taip pat įgijusieji vidurinį išsilavinimą ir baigę mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas arba studijuojantys pagal sporto krypties ar fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą.

ŠMSM parengtame pakeitimų projekte siūloma įtvirtinti dar vieną galimybę dirbti fizinio aktyvumo instruktoriumi arba teikti fizinio aktyvumo instruktoriaus paslaugas – įgijus ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir baigus fizinio aktyvumo instruktoriaus profesinio mokymo programą. Taip pat siūloma fizinio aktyvumo instruktoriams suteikti teisę dirbti savarankiškai.

Kartu su šiais Sporto įstatymo pakeitimais Vyriausybei teikiami susijusių teisės aktų pakeitimai, tarp kurių ir Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimas, numatantis, kad asmenys, dirbantys su kūno kultūros ir sporto veiklos leidimais iki šio įstatymo įsigaliojimo, turėtų teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2028 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme šis terminas yra 2024 m. rugsėjo 1 d. Terminą siūloma pratęsti, kad su leidimais dirbantys asmenys spėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją, įskaitant Sporto įstatymu siūlomą naująją galimybę mokytis profesinėse mokyklose.

Su Vyriausybei pateiktais projektais galima susipažinti čia ir čia.

Vyriausybei pritarus įstatymo pakeitimams, juos tvirtins Seimas.